ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016‐17 – ΟΠΑ

Home / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016‐17 – ΟΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016‐17 – ΟΠΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016‐17

Τα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν ότι στις 09 Μαΐου 2016 αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2016.

Τα μαθήματα του προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2016 και προσφέρονται σε δύο Τμήματα, ένα Πλήρους Φοίτησης για φοιτητές χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις, με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 3 εξάμηνα και ένα Μερικής Φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων, με ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 εξάμηνα.

Στο  Πρόγραμμα γίνονται  δεκτοί,  απόφοιτοι  Ελληνικών  Ιδρυμάτων  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισοτίμων της αλλοδαπής.

 

Κριτήρια Επιλογής

 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Βαθμός GMAT (εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

 

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 

 • Βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυχίου)
 • Συνάφεια θέσης εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

 

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.hrm.aueb.gr )
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)
 • Βαθμός GMAT (εάν υπάρχει)
 • Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 50 ευρώ (κατάθεση ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR 78 0110 1100 0000 11048008939 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου)

 

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.hrm.aueb.gr)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο)
 • Πιστοποίηση προϋπηρεσίας με βεβαίωση ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη
 • Συνάφεια θέσης εργασίας που αποδεικνύεται με βεβαίωση ή συστατική επιστολή εργοδότη (εάν υπάρχει)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος (εάν υπάρχει)
 • 2 συστατικές επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
 • Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους αξιολόγησης που ανέρχεται στα 50 ευρώ (κατάθεση ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας ΙΒΑΝ GR 78 0110 1100 0000 11048008939 με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου)

 

Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.hrm.aueb.gr/ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά (τηλ. 210.82.03.878 και 210.82.03.876) Δευτέρα και Τρίτη 10:00-17:30, Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-15:00.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαΐου 2016.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγ. Ιωάννης Νικολάου.

 

Αθήνα, 15/04/2016

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ